Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ
0