Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO
0