Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

VÌ SAO CÓ UẾ ĐỘ? VÌ SAO CÓ TAI NẠN? VÌ Ý NIỆM BẤT THIỆN, DO NGHIỆP CẢM BẤT THIỆN CHIÊU CẢM

 

VÌ SAO CÓ UẾ ĐỘ? VÌ SAO CÓ TAI NẠN? 

VÌ Ý NIỆM BẤT THIỆN, DO NGHIỆP 

CẢM BẤT THIỆN CHIÊU CẢM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong những năm vừa qua, Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng dùng phương pháp thực nghiệm khoa học để quan sát, ông ta phát hiện nước có khả năng thấy nghe hay biết. Mở rộng ra, ông ta quan sát rất nhiều loại thực vật, nhận thấy thực vật cũng thấy nghe hay biết.

Ngay cả những vật dụng trong cuộc sống thường nhật, thực phẩm cũng thấy, nghe, hay, biết. Cơm, bánh mạn đầu, chuối, táo đều được thí nghiệm, chứng tỏ chúng thực sự thấy, nghe, hay, biết.

Thấy nghe hay biết là Pháp Tánh, do đâu mà có?

Pháp nhĩ như vậy, nghĩa là chúng vốn sẵn là như vậy. Vì thế, nếu quán sát thí nghiệm sâu hơn thì bùn, cát, đá, đất đều thấy nghe hay biết. Đại khái, khó quan sát nhất là Hư Không, Hư Không cũng thấy nghe hay biết, không pháp nào chẳng thấy nghe hay biết.

Vì thế, đối với những điều được nói trong Kinh Đại Thừa Quý Vị phải tin sâu, chớ ngờ vực, các nhà khoa học phát hiện những điều ấy rồi báo với Quý Vị, Quý Vị chẳng cảm thấy lạ lùng chút nào hết, Quý Vị chỉ cảm thấy:

Chuyện ấy bình thường. Kinh Phật đã nói rồi, các ông chỉ dùng phương pháp khoa học để chứng thực đó thôi, chúng vốn dĩ là như vậy, không lạ lùng chi hết. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì Quý Vị mới hiểu Tịnh Độ và uế độ là như thế nào, tịnh và uế bất nhị.

Tâm con người lành thì tất cả hết thảy vạn vật kết tinh đều lành. Tâm con người chẳng lành thì tất cả hết thảy vạn vật đều kết tinh chẳng lành.

Kinh Phật chẳng thường nói như thế này hay sao?

Cảnh tùy tâm chuyển.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng: Nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai. Nếu có thể chuyển được vật thì giống với Như Lai. Bởi thế, hết thảy vạn vật chuyển biến theo tâm tánh của chúng ta, tâm ta thiện thì không một pháp nào chẳng thiện, toàn là thiện. Tâm ta bất thiện, hết thảy mọi pháp đều bất thiện.

Vì sao có uế độ?

Vì sao có tai nạn?

Vì ý niệm bất thiện, do nghiệp cảm bất thiện chiêu cảm, duyên do là như thế.

***