Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

VÌ TA CÓ CHẤP TRƯỚC NÊN MỚI CÓ LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

VÌ TA CÓ CHẤP TRƯỚC NÊN MỚI CÓ LỤC ĐẠO LUÂN HỒI
0