Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

Y BÁO VÀ CHÁNH BÁO TRANG NGHIÊM TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI LÀ THIÊN NHẠC CỦA TỰ TÁNH

Y BÁO VÀ CHÁNH BÁO TRANG NGHIÊM TRONG MƯỜI PHÁP GIỚI LÀ THIÊN NHẠC CỦA TỰ TÁNH
0