Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ Ý NIỆM BẤT THIỆN CÓ THỂ CHIÊU CẢM NÊN VÔ SỐ TAI HOẠ VÀ TAI NẠN THIÊN TAI

❃ TÂM ĐỊA BẤT THIỆN, DIỆN MẠO HƯ NGUỴ

❃ TÂM ĐỊA BẤT THIỆN, DIỆN MẠO HƯ NGUỴ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NHỮNG GÌ BẤT THIỆN TA PHẢI BUÔNG BỎ TRÁNH XA

❃ NHỮNG GÌ BẤT THIỆN TA PHẢI BUÔNG BỎ TRÁNH XA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẬP TÁNH BẤT THIỆN NÊN GỌI LÀ TÀ

❃ TẬP TÁNH BẤT THIỆN NÊN GỌI LÀ TÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không