Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

Ý NIỆM BẤT THIỆN CÓ THỂ CHIÊU CẢM NÊN VÔ SỐ TAI HOẠ VÀ TAI NẠN THIÊN TAI

CÒN MỘT CHÚT Ý NIỆM TA NGƯỜI THÌ CHƯA THIỆN ĐƯỢC

CÒN MỘT CHÚT Ý NIỆM TA NGƯỜI THÌ CHƯA THIỆN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HOÀN CẢNH ĐỀU DO Ý NIỆM MÀ BIẾN HOÁ

HOÀN CẢNH ĐỀU DO Ý NIỆM MÀ BIẾN HOÁ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không