Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❀ Ý NIỆM BẤT THIỆN CÓ THỂ CHIÊU CẢM NÊN VÔ SỐ TAI HOẠ VÀ TAI NẠN THIÊN TAI

❀ HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TẬP MƯỜI BẢY - KHÔNG CÓ Ý NIỆM THỨ BẬC

❀ HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TẬP MƯỜI BẢY - KHÔNG CÓ Ý NIỆM THỨ BẬC

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❀ HOÀN CẢNH ĐỀU DO Ý NIỆM MÀ BIẾN HOÁ

❀ HOÀN CẢNH ĐỀU DO Ý NIỆM MÀ BIẾN HOÁ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không